O společnosti

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace podle § 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 53 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle § 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů:

Právnická osoba: AGENTURA LEVNÁ POJISTKA s.r.o. (dále jen „společnost“)

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 944, 735 81 Bohumín

IČ: 286 25 803

Jednatelé: Ing. Vítězslav Rumpel, Adam Urbaňski

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 35389.

Společnost je zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí, vedeném Českou národní bankou jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel pod registračním číslem 117091PPZ.

Odpovědný zástupce:
Ing. Vítězslav Rumpel, M: 605 363 579, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Registrace zprostředkovatele

Zprostředkovatel je registrován jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel pod výše uvedený číslem v registru vedeném Českou národní bankou. Tuto registraci lze ověřit na internetové adrese dohledu ČNB.

Prohlášení o nezávislosti

1. Zprostředkovatel prohlašuje, že nemá přímý ani nepřímý podíl větší než 10% na hlasovacích právech a kapitálu jakékoli pojišťovny, se kterou zprostředkovává klientovi uzavření pojistné smlouvy.

2. Zprostředkovatel prohlašuje, že žádná pojišťovna, se kterou zprostředkovává klientovi uzavření pojistné smlouvy nemá na jeho kapitálu a hlasovacích právech přímý nebo nepřímý podíl větší než 10%.

Název a sídlo orgánu dohledu nad činností pojistitelů a pojišťovacích zprostředkovatelů:

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Způsob vyřizování stížností

V případě nespokojenosti s postupem zprostředkovatele si může klient či jiná dotčená osoba podat stížnost písemně na adresu AGENTURA LEVNÁ POJISTKA s.r.o., nám. T. G. Masaryka 944, 735 81 Bohumín nebo elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., popř. na sekci regulace a dohledu nad pojišťovnami při České národní bance. Stížnost je možno podat písemně na adresu Česká národní banka, sekce dohledu nad finančním trhem, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 nebo elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Oprávněná osoba může své nároky vůči zprostředkovateli či pojistiteli uplatnit rovněž právní cestou v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle dalších právních předpisů.

Zprostředkování uzavírání pojistných smluv

Zprostředkovatel je oprávněn sjednávat pojištění v souladu se zákonem č. 38/2004Sb. Na základě informací, které klient poskytl při zadání svých požadavků a potřeb a vyplnil je do elektronického formuláře nebo je sdělil osobně či telefonicky při žádosti o sjednání pojištění, je založeno doporučení k uzavření pojistné smlouvy.

Jak uzavřít pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva bude uzavřena zaplacením pojistného ve výši a ve lhůtě uvedené na návrhu pojistné smlouvy. Zájemce a pojistník může obdržet další informace týkající se sjednávaného pojištění na internetových stránkách zprostředkovatele či pojistitele, případně může zasílat dotazy na elektronickou adresu zprostředkovatele: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat zprostředkovatele i pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění.

Informace k pojistné smlouvě

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky. Pro uzavření smlouvy a pro komunikaci mezi smluvními stranami použijte český jazyk. Uzavřená pojistná smlouva je pojistitelem archivována a to nejméně po dobu možného plnění závazků z ní plynoucích. Pojistník má právo kdykoliv během této doby pojistnou smlouvu na vyžádání od pojistitele obdržet.

Rozsah pojištění a pojistné

Pojištění je poskytováno v souladu s pojistnými podmínkami a příslušnými smluvními ujednáními. V těchto dokumentech je uvedena i podrobná charakteristika produktu. Rozsah a název pojištění, výše pojistného, doba trvání pojištění a způsob placení pojistného jsou uvedeny v návrhu pojistné smlouvy, v pojistných podmínkách a příslušných smluvních ujednáních. Způsoby poskytnutí služby, jakož i zániku pojistné smlouvy jsou uvedeny v pojistných podmínkách a v zákoně o pojistné smlouvě.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Právnická osoba: AGENTURA LEVNÁ POJISTKA s.r.o. (dále jen „společnost“)

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 944, 735 81 Bohumín

IČ: 286 25 803

Jednatelé: Ing. Vítězslav Rumpel, Adam Urbaňski

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 35389.

Společnost je zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí, vedeném Českou národní bankou jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel pod registračním číslem 117091PPZ.

Odpovědný zástupce:
Ing. Vítězslav Rumpel, M: 605 363 579, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Uživatel souhlasí s tím, aby společnost zpracovávala všechny vyplněné údaje uživatele:

  • za účelem plnění smluvních vztahů
  • z důvodu poskytování informací vážících se ke smluvnímu vztahu
  • z důvodu nabídky dalších služeb společnosti a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu, než uživatel svůj souhlas způsobem dle bodu 2. níže odvolá.

Uživatel bere na vědomí následující informace:

1. Uživatel je oprávněn být na základě jeho žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných společností. Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením požadované informace.

2. Uživatel je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat.

3. Pokud uživatel odvolá souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v jakémkoliv rozsahu, není tím dotčeno právo společnosti zpracovávat ty osobní údaje uživatele, které je společnost oprávněna zpracovávat i bez souhlasu uživatele v souladu s příslušným zákonem.

4. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak uživatel může:

a) požádat společnost o vysvětlení,

b) obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz),

c) požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů uživatele,

d) požadovat, aby se společnost zdržela takového jednání a odstranila takto vzniklý stav.