O společnosti

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost AGENTURA LEVNÁ POJISTKA s.r.o., která je v oblasti:

  • investic a doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 256/2004 Sb. registrována jako vázaný zástupce investičního zprostředkovatele společnosti SAB servis s.r.o., IČ: 24704008, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000,

 

  • spotřebitelských úvěrů podle zákona č. 257/2016 Sb. registrována jako vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru společnosti SAB servis s.r.o., IČ: 24704008, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000,

 

  • pojištění registrována podle zákona č. 38/2004 Sb. jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel pojišťovacího agenta společnosti JARO, pojišťovací a finační společnost, s.r.o., IČ: 06125590, se sídlem Prostějov, Na Hrázi 4551/3, PSČ 79601.

 

Tyto skutečnosti je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.

Právnická osoba: AGENTURA LEVNÁ POJISTKA s.r.o.

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 944, 735 81 Bohumín

IČ: 286 25 803

Jednatelé: Ing. Vítězslav Rumpel, Adam Urbaňski

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 35389.

Společnost je zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí, vedeném Českou národní bankou jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel pod registračním číslem 117091PPZ.

Odpovědný zástupce:
Ing. Vítězslav Rumpel, Mobil: 605 363 579, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Prohlášení o nezávislosti

1. Zprostředkovatel prohlašuje, že nemá přímý ani nepřímý podíl větší než 10% na hlasovacích právech a kapitálu jakékoli pojišťovny, se kterou zprostředkovává klientovi uzavření pojistné smlouvy.

2. Zprostředkovatel prohlašuje, že žádná pojišťovna, se kterou zprostředkovává klientovi uzavření pojistné smlouvy nemá na jeho kapitálu a hlasovacích právech přímý nebo nepřímý podíl větší než 10%.

Název a sídlo orgánu dohledu nad činností pojistitelů a pojišťovacích zprostředkovatelů:

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Způsob vyřizování stížností

V případě nespokojenosti s postupem zprostředkovatele si může klient či jiná dotčená osoba podat stížnost písemně na adresu AGENTURA LEVNÁ POJISTKA s.r.o., nám. T. G. Masaryka 944, 735 81 Bohumín nebo elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., popř. na sekci regulace a dohledu nad pojišťovnami při České národní bance. Stížnost je možno podat písemně na adresu Česká národní banka, sekce dohledu nad finančním trhem, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 nebo elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Oprávněná osoba může své nároky vůči zprostředkovateli či pojistiteli uplatnit rovněž právní cestou v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle dalších právních předpisů.

Zprostředkování uzavírání pojistných smluv

Zprostředkovatel je oprávněn sjednávat pojištění v souladu se zákonem č. 38/2004Sb. Na základě informací, které klient poskytl při zadání svých požadavků a potřeb a vyplnil je do elektronického formuláře nebo je sdělil osobně či telefonicky při žádosti o sjednání pojištění, je založeno doporučení k uzavření pojistné smlouvy.

Jak uzavřít pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva bude uzavřena zaplacením pojistného ve výši a ve lhůtě uvedené na návrhu pojistné smlouvy. Zájemce a pojistník může obdržet další informace týkající se sjednávaného pojištění na internetových stránkách zprostředkovatele či pojistitele, případně může zasílat dotazy na elektronickou adresu zprostředkovatele: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat zprostředkovatele i pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění.

Informace k pojistné smlouvě

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky. Pro uzavření smlouvy a pro komunikaci mezi smluvními stranami použijte český jazyk. Uzavřená pojistná smlouva je pojistitelem archivována a to nejméně po dobu možného plnění závazků z ní plynoucích. Pojistník má právo kdykoliv během této doby pojistnou smlouvu na vyžádání od pojistitele obdržet.

Rozsah pojištění a pojistné

Pojištění je poskytováno v souladu s pojistnými podmínkami a příslušnými smluvními ujednáními. V těchto dokumentech je uvedena i podrobná charakteristika produktu. Rozsah a název pojištění, výše pojistného, doba trvání pojištění a způsob placení pojistného jsou uvedeny v návrhu pojistné smlouvy, v pojistných podmínkách a příslušných smluvních ujednáních. Způsoby poskytnutí služby, jakož i zániku pojistné smlouvy jsou uvedeny v pojistných podmínkách a v zákoně o pojistné smlouvě.

 

Informace ze dne 21. května 2018 v souvislosti s nařízením GDPR pro klienty, resp. zájemce o pojištění

Totožnost a kontaktní údaje správce: AGENTURA LEVNÁ POJISTKA s.r.o. (dále jen pojišťovací zprostředkovatel)

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 944, 735 81 Bohumín

IČ: 286 25 803

Jednatelé: Ing. Vítězslav Rumpel, Adam Urbaňski

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 35389.

Společnost je zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí, vedeném Českou národní bankou jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel pod registračním číslem 117091PPZ.

Odpovědný zástupce:
Ing. Vítězslav Rumpel, M: 605 363 579, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Osobní údaje se získávají na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnou pojišťovnou (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR.

Osobní údaje budou uloženy po dobu existence smluvního vztahu mezi pojišťovacím zprostředkovatelem a klientem (subjektem údajů), prodlouženou o dobu, kdy je možné uplatnit pojistné plnění, resp. domáhání se náhrady škody, vyplývající ze smluvního vztahu.

Klient (subjekt údajů) má právo požadovat od pojišťovacího zprostředkovatele:

  • přístup ke svým osobním údajům
  • jejich opravu
  • výmaz
  • omezení zpracování
  • vznést námitku proti zpracování i práva na přenositelnost údajů

 

Klient (subjekt údajů) má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem vyplývajícím z přípravy na zprostředkování pojistné smlouvy a osobní údaje je nutné uvést do smlouvy z důvodu jednoznačného označení jednající smluvní strany. V případě, že osobní údaje nebudou poskytnuty, může nastat situace, že nebude možné ani zprostředkovat pojistnou smlouvu, případně poskytnout pojistné plnění (protože jednající osoba, resp. příjemce pojistného plnění musí být jednoznačně určen).

Pojišťovací zprostředkovatel je pověřen nadřízeným pojišťovacím zprostředkovatelem (pojišťovacím agentem JARO, pojišťovací a finanční společnost, s.r.o., se sídlem Na hrázi 3, 79601 Prostějov, IČ:27856461) k získávání osobních údajů na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnými pojišťovnami (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet:

E-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefonicky na čísle: 605 363 579

Dne 21. května 2018.