Jak postupovat při dopravní nehodě v ČR:

 1. Jestliže nejste při dopravní nehodě vážně zraněn(a) nebo v šoku, pokuste se zachovat klid a zjistěte situaci na místě nehody.
 2. Zabraňte řetězové havárii, zabezpečte místo nehody - výstražným trojúhelníkem, blikajícím světlem, máváním praporkem (postačí kusem látky).
 3. Zjistěte, zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, vždy zavolejte zdravotnickou pomoc a policii. Dnes si již stačí pamatovat společní číslo záchranných složek: 112. Dle možností se pokuste zraněným pomoci okamžitě.
 4. Dopravní nehodu jste povinni hlásit policii, jestliže (mimo jiné):
  • při ní dojde k zranění osob,
  • při ní dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100.000,- Kč,
  • při ní dojde ke hmotné škodě nižší než 100.000,- Kč, ale nedohodnete se s účastníkem nehody na zavinění, nebo máte-li podezření na řízení pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek,
  • byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby (např. poškodíte svodidla, dopravní značky, veřejné osvětlení, ploty, …)
 5. Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem (viníkem) nehody dohodnout na zavinění. Tuto dohodu je nejlépe učinit písemně, např. na tiskopisu "Evropský záznam o dopravní nehodě" nebo lze využít i volného listu papíru. Na takovémto dokumentu musí být učiněna a oběma stranami podepsaná dohoda o zavinění.
 6. Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, vyznačí se situace a stopy.dnešní době je také většina mobilních telefonů vybavena fotoaparátem, proto nehodu co nejlépe zdokumentujte.
 7. Vždy si zapište jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody a vzájemně si také sdělte telefonické kontakty.
 8. Pokud Vám někdo způsobil škodu svým vozidlem, požadujte na řidiči, který způsobil dopravní nehodu, předložení občanského (nebo řidičského) průkazu a zejména dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelenou kartu) a opište si tyto údaje:
  • jméno, příjmení a bydliště řidiče,
  • jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla,
  • typ a RZ (SPZ) jeho vozidla,
  • údaj, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení) - zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i číslo tohoto dokladu o pojištění (zelené karty). U tohoto pojistitele uplatněte nárok na náhradu škody.
 9. Pokud k datu nehody nebylo vozidlo škůdce pojištěno, nebo Vám škůdce údaj o pojistiteli vozidla nesdělil a Vy jste údaj o pojistiteli nenalezli ani na www.ckp.cz, můžete se obrátit na Českou kancelář pojistitelů, kde Vám buď údaj o pojistiteli sdělí, nebo Váš nárok začnou vyřizovat.
 10. Pokud je vozidlo škůdce registrováno na území cizího státu, opište si také číslo zelené karty a její časovou platnost (kompletní údaje z její rubriky č. 3 a 4) nebo číslo dokladu o hraničním pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.
 11. Jestliže odpovídáte za škodu způsobenou provozem vozidla, doložte bez zbytečného odkladu poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody, viz bod 8.
 12. Jste-li viníkem, písemně nebo on-line přes webové stránky oznamte škodu „své“ pojišťovně.
 13. Jste-li poškozeným, písemně nebo on-line přes webové stránky se přihlaste o náhradu škody u pojišťovny viníka nebo u ČKP.
 14. Pokud potřebujete poradit, hlavně při nehodě v cizině, volejte asistenční službu „Vaší“ pojišťovny.