Pojištění podnikatelů (majetek, odpovědnost)

Je o individuální pojistné smlouvy s velmi širokou pojistnou ochranou dle konkrétních potřeb a požadavků.  Máte-li již některé z pojištění podnikatelů, doporučujeme se na nás obrátit a zpracujeme pro Vás zdarma konkurenční nabídky u několika pojišťoven.

V případě zájmu o kterýkoli druh pojištění podnikatelských rizik, prosím, vyplňte kontaktní formulář.

 

Pojištění majetku se sjednává zejména pro následující pojistná nebezpečí:

1. Pojištění "All-Risk":

Pojištění majetku proti "všem rizikům", s výjimkou těch, která jsou vyloučena:

  • varianta základního krytí,
  • varianta zúženého krytí,
  • varianta rozšířeného krytí.

 

2. Živelní pojištění:

základní živelní pojištění "FLEXA":

Pojištění proti požáru, výbuchu, úderu blesku, pádu letadla nebo jeho části
další pojistná nebezpečí:

pojištění proti vichřici, krupobití, zřícení skal nebo zemin (nezaviněné), povodni, záplavě, sesuvu lavin, pádu stromů nebo stožárů, poškození tíhou sněhu nebo námrazy (je-li pojištěna budova), zemětřesení, aerodynamickému třesku, kouři a nárazu dopravního prostředku.

pojištění "Sdružený živel":

Zahrnuje všechna pojistitelem provozovaná pojistná nebezpečí, předmětem pojištění mohou být věci nemovité i movité.

 

3. Pojištění úniku kapaliny z technického zařízení

Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí vodou unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží, kapalinou nebo párou unikající z ústředního nebo dálkového topení, médiem z klimatizačních systému, popř. i hasícím médiem ze samočinných hasicích zařízení.

 

4. Pojištění pro případ odcizení

Pojištění zahrnuje nebezpečí krádeže vloupáním, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky, chránící pojištěnou věc před odcizením
pojištění lze sjednat i pro pojistné nebezpečí odcizení věci loupeží a úmyslné poškození nebo zničení věci (vandalismus)

předmětem pojištění mohou být všechny movité věci, které lze pojistit jak uložené v místě pojištění, tak i při přepravě poslem, stavební součásti i věci zaměstnanců, které se obvykle nosí do zaměstnání.

 

5. Pojištění skla

Sjednává se doplňkově k pojištění majetku
pojištění skla se vztahuje na poškození nebo zničení skel osazených jako stavební součásti budov, pojištění se vztahuje také na nápisy a malby na skle, sanitární keramiku, markýzy vyrobené ze skla, zrcadla, nalepené fólie a snímače zabezpečovacího zařízení apod.

 

6. Pojištění pro případ poškození nebo zničení obsahu uloženého v chladícím zařízení

Pojištění se sjednává pro případ poškození obsahu chladícího zařízení v důsledku nenahlášeného výpadku elektrického proudu, nezaviněného pojištěným nebo funkční poruchou chladícího zařízení.

 

7. Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky

Pojištění strojů, jejich součástí, výbavy a příslušenství, jakož i strojních zařízení a elektroniky (elektronická zařízení, elektronické přístroje sdělovací, informační a lékařské techniky, počítače - i přenosné, zařízení na zpracování dat) zahrnuje náhlá poškození nebo zničení strojů nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje jejich funkčnost (s výjimkou pevně stanovených výluk)

Pojistitel poskytuje plnění i za škody na věcech, které byly v důsledku odcizení nebo ztráty poškozeny.

 

8. Pojištění výstav a pojištění odpovědnosti za škodu

Komplexní pojištění exponátů, zboží určeného k prodeji, zařízení výstavní expozice, včetně zázemí, zásob a svršků pracovníků.

 

9. Pojištění cestovních kanceláří

Pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře (zákonné pojištění).

 

10. Stavebně montážní pojištění

Pojištění poskytuje ochranu proti nebezpečím, které mohou vzniknout na konkrétní stavbě při stavebních nebo montážních činnostech s výjimkou těch, která jsou z pojištění vyloučena.

Pojištěním jsou kryty i jiné náklady, vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí, pokud je pojištění těchto nákladů v pojistné smlouvě uvedeno a je pro ně stanovena samostatná pojistná částka (jde např. o náklady na odstranění suti apod.).

 

11. Pojištění různých finančních ztrát

Pojištění se vztahuje na finanční ztrátu jako újmu, která vznikne pojištěnému v důsledku působení pojistných nebezpečí na věci, která je v jeho vlastnictví a byla pořízena na úvěr nebo je v jeho držení z titulu operačního nebo finančního leasingu.

 

12. Pojištění přerušení provozu živelní událostí a kontingentové pojištění přerušení provozu

Předmětem pojištění je ušlý zisk z výrobní činnosti a stálé náklady pojištěného, které musí pojištěný bezpodmínečně vynakládat během doby trvání přerušení nebo omezení provozu

v kontingentovém pojištění přerušení provozu vzniká pojištěnému právo na pojistné plnění v případě, jestliže k přerušení provozu pojištěného došlo v důsledku působení pojistného nebezpečí na straně dodavatele.

 

13. Pojištění nákladu a zásilky

Pojištění nákladu a zásilky se sjednává pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty přepravovaných věcí
přeprava nákladu a zásilky musí být prováděna vlastním jménem pojištěného a na jeho účet.

 

Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává pro následující rizika:

14. Pojištění obecné odpovědnosti za škodu

Předmětem pojištění je škoda způsobená třetí osobě porušením právní povinnosti nebo provozní činností pojištěného
pojištění zahrnuje škody na věci a na zdraví
připojistit lze např. finanční škody, škody na věcech převzatých a užívaných, škody na věcech zaměstnanců vzniklých při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi apod.

 

15. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací.

 

16. Pojištění odpovědnosti pojišťovacího agenta nebo makléře a samostatného likvidátora pojistných událostí

Zákonem stanovené povinné pojištění odpovědnosti pojišťovacího agenta nebo makléře za škody, které způsobil v souvislosti s výkonem zprostředkovatelské činnosti, včetně pojištění nákladů za ztrátu na majetku a dokladů pojistníka.
Pojištění se vztahuje také na odpovědnost za škodu při výkonu činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí.

 

17. Pojištění profesní odpovědnosti

Povinné pojištění, které se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou při výkonu následujících profesí:
autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr a technik činný ve výstavbě
znalec a tlumočník
advokát
notář
auditor
daňový poradce
účetní
veterinární lékař
insolvenční správce
dražebník
jako standardní druh profesní odpovědnosti lze sjednat pojištění odpovědnosti provozovatele nestátního zdravotnického zařízení
pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škody provozovatele zdravotnického zařízení, které slouží k poskytování zdravotní péče, tj. poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, preventivní, rehabilitační, lázeňské, léčebné a lékárenské péče.

 

18. Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pojištění se vztahuje na škodu, kterou je nákladní silniční dopravce povinen uhradit oprávněné osobě, s níž uzavřel písemnou přepravní smlouvu z titulu své odpovědnosti, plynoucí mu z této smlouvy.
Pojištění se sjednává jednak pro vnitrostátní dopravu, tak i pro mezinárodní dopravu.
Rozsah odpovědnosti je vymezen právními předpisy a zejména příslušnými ustanoveními Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě.