Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo provozovatele malého plavidla

CO VÁM POJISTÍME?

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou provozem motorového a nemotorového malého plavidla uvedeného v pojistné smlouvě, které nepodléhá povinnosti uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem plavidla. Pojistná ochrana zahrnuje i způsobenou finanční škodu, která má původ ve škodě na zdraví nebo věci. Spolupojištěnou osobou je také osoba, které pojištěný svěřil plavidlo k řízení. Pojištění se nevztahuje na plavidla určená k výdělečným účelům.

ÚZEMNÍ PLATNOST

Pojištění se vztahuje na vnitrozemské vodní cesty. Pojištění lze rozšířit i na škody způsobené v evropských vodách.

VARIANTY ROZSAHU POJIŠTĚNÍ A LIMITY PLNĚNÍ

  • Kategorie limitů pojistného plnění
  • škoda na zdraví škoda na věci finanční škoda
  • I. 500 000 Kč 250 000 Kč 120 000 Kč
  • II. 1 000 000 Kč 500 000 Kč 250 000 Kč
  • III. 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč