Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu práva myslivosti

CO VÁM POJISTÍME?

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti na základě příslušných oprávnění. Pojištění se dále vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou loveckým psem nebo cvičeným dravcem, uvedeným v pojistné smlouvě, i mimo výkon práva myslivosti. Pojistná ochrana zahrnuje i způsobenou finanční škodu, která má původ ve škodě na zdraví nebo věci.

Kategorie limitů pojistného plnění:

  • Nemajetková újma při ublížení na zdraví a při usmrcení 20 000 000 Kč
  • Újma na majetku 1 000 000 Kč

SPOLUÚČAST

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč.