Právní ochrana řidiče

Myslíte si, že není možné domoci se svých práv? Obáváte se nákladů, které jsou spojeny s prosazováním Vašich právních nároků? Pojištění právní ochrany slouží právě k tomu, aby Vám pomohlo domoci se Vašich práv, a to bez rizika finančních ztrát. Z pojištění právní ochrany se zaplatí honorář Vašeho právního zástupce nebo uhradí náklady na soudní řízení.

Hlavní výhody pojištění právní ochrany

  • svobodná volba právního zástupce - k hájení svých práv si můžete zvolit právního zástupce, kterému důvěřujete
  • nulová spoluúčast - na pojistném plnění se nepodílíte žádnou spoluúčastí
  • široká územní platnost - v oblasti náhrady škody a trestního a přestupkového práva jste chráněni nejen v České republice, ale i v celé Evropě a státech Středomoří

Co představuje pojištění právní ochrany?

  • nonstop právní poradenství na telefonu - informace o obsahu českých právních předpisu; konzultace k řešení pojistné události
  • úhradu nákladu na právní zastoupení; na soudní poplatky, znalecké posudky, výkon rozhodnutí, nutné cesty pojištěného k soudnímu jednání atd.
  • půjčku na kauci - vyloučení vyšetřovací vazby v trestním řízení u nedbalostních trestných činů

Právní ochranu si můžete uzavřít v rozsahu:

Varianta RODINA - právními vztahy pojištěné osoby v běžném občanském životě. Ochrana oprávněných právních zájmu souvisejících s movitým majetkem; vlastnictvím, držbou nebo nájmem nemovitosti (bytu) uvedené v pojistné smlouvě užívané pojištěnou osobou k bydlení nebo individuální rekreaci.

Roční pojistné od 1 330,-Kč.

Varianta RODINA + AUTO + ŘIDIČ - obsahuje navíc oproti variantě RODINA ochranu oprávněných právních zájmu vyplývajících z vlastnictví, nájmu, provozování osobního motorového vozidla; postavení pojištěné osoby jako řidiče jakéhokoli osobního motorového vozidla (vlastního i cizího).

Roční pojistné od 2 185,-Kč.